Informacje podstawowe

Muzeum Geologiczne
im. Jana Ziomka
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. 42 635-45-93
e-mail: muzeum@geo.uni.lodz.pl
 
Muzeum Geologiczne prowadzi działalność:
  • naukową z zakresu geologii regionalnej, ochrony przyrody nieożywionej, petroarcheologii oraz petroarchitektury 
  • dydaktyczną, realizowane są zajęcia dydaktyczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów,
  • popularyzatorską polegającą na prezentacji kolekcji, prowadzeniu prelekcji,aktywnym udziale m.in. w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz Nocy Muzeów.                                                                                   
 
                                                                                     Obserwuj nas na Facebook'u:                                                                                      Muzeum Geologiczne Uniwersytet Łódzki
                                                                                     https://www.facebook.com/muzeumgeologiczneul
 


 

Muzeum Geologiczne jest czynne dla osób zwiedzających w:
poniedziałek    9.00. - 14.00.
wtorek              9.00. - 14.00.
środa                9.00. - 14.00.
czwartek          9.00. - 14.00.
piątek                 zamknięte

 

 
Ze względu na akademicki charakter jednostki,
w muzeum odbywają się także zajęcia dydaktyczne dla studentów.
W czasie zajęć ze studentami oraz zwiedzania przez grupy zorganizowane,
muzeum jest wyłączone ze zwiedzania przez osoby indywidualne oraz inne grupy.
Zajęcia często odbywają się nieregularnie,
w związku z tym, warto przed wizytą zadzwonić do muzeum
i upewnić się, że w wybranym terminie nie ma zajęć ze studentami oraz innych grup.
Grupy zorganizowane przyjmowane są wyłacznie po wcześniejszej telefonicznej
rezerwacji terminu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Dziennie przyjmowane są maksymalnie 2 grupy zorganizowane.

 

 

Wstęp do Muzeum jest płatny.

bilet ulgowy:                                                                                -  5 zł
(młodzież szkolna, studenci, renciści, seniorzy)

bilet normalny:                                                                            - 10 zł

prelekcja (opłata od całej grupy):                                             -  50 zł 


Bezpłatny wstęp do Muzeum Geologicznego UŁ przysługuje dzieciom do 7 r.ż. oraz uczniom i wychowankom: szkół z oddziałami integracyjnymi, klas integracyjnych, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych.

Przed wizytą w Muzeum Geologicznym prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu zwiedzania.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM GEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

1. Wszystkie osoby zwiedzające Muzeum i uczestniczące we wszelkiego rodzaju warsztatach oraz zajęciach edukacyjnych obowiązane są do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Podczas zwiedzania Muzeum, Zwiedzający powinni dostosować się do komunikatów wydawanych przez pracowników Muzeum.

3. Przed rozpoczęciem zwiedzania sal wystawienniczych, Zwiedzający obowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich na wieszakach znajdujących się przy głównym wejściu do Muzeum. Na teren sal wystawienniczych zabrania się również wnoszenia: dużego bagażu, walizek, parasoli oraz wszelkich innych przedmiotów, które mogą utrudniać bądź uniemożliwiać bezpieczne zwiedzanie obiektu innym Zwiedzającym.

4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za odzież i rzeczy pozostawione na czas zwiedzania na terenie obiektu.

5. Muzeum realizuje zajęcia edukacyjne i wycieczki z grupami zorganizowanymi wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zwiedzania. Termin zwiedzania jest możliwy do ustalenia drogą mailową lub telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej (http://muzeum.geo.uni.lodz.pl) oraz profilu Facebook (https://www.facebook.com/muzeumgeologiczneul).

6. W przypadku grup zorganizowanych (dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, średnich i ponadpodstawowych poniżej 18 r.ż.) za zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zwiedzania Muzeum odpowiada nauczyciel/opiekun sprawujący opiekę w danym dniu nad grupą.

7. W przypadku indywidualnych Zwiedzających, za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18 r.ż. odpowiadają ich rodzice/prawni opiekunowie.

8. Za wszelkie straty materialne wyrządzone na terenie Muzeum przez dzieci oraz młodzież do ukończenia 18 r.ż. odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

9. Za szkody materialne powstałe w trakcie zwiedzania i z winy Zwiedzającego odpowiedzialność finansową ponosi Zwiedzający.

10. W związku z zagrożeniem epidemicznym, na terenie Muzeum obowiązują aktualne zarządzenia Rektora UŁ i Dziekana WNG UŁ dotyczące tej kwestii.

11. W salach wystawienniczych wszyscy Zwiedzający zobowiązani są do respektowania poniższych zakazów:

- biegania;

- zaśmiecania pomieszczeń;

- używania telefonów komórkowych;

- spożywania posiłków i napojów;

- dotykania eksponatów oraz gablot wystawienniczych;

- wprowadzania rowerów;

- wprowadzania zwierząt (wyjątek stanowi pies przewodnik osoby niepełnosprawnej);

- spożywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających lub psychoaktywnych;

- palenia tytoniu i e-papierosów;

- wchodzenia do pomieszczeń, które nie są udostępnione dla osób zwiedzających Muzeum.

12. Osoby zwiedzające Muzeum powinny zachować szczególną ostrożność w pobliżu gabloty, w której eksponowane są minerały promieniotwórcze – zabronione jest zbliżanie się do tej gabloty bliżej niż na odległość wyznaczoną taśmą ostrzegawczą.

13. Pracownicy Muzeum zastrzegają sobie prawo do odmówienia wstępu na teren obiektu osobom:

- pozostającym pod wpływem alkoholu;

- wykazujących zachowanie, mogące świadczyć o zażyciu środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych;

- przejawiających zachowania agresywne, co mogłoby w konsekwencji zagrażać bezpieczeństwu innych osób Zwiedzających, pracowników Muzeum oraz eksponatów;

- z wyraźnymi objawami infekcji (tj. katar, kaszel, gorączka).

14. Aktualne dni i godziny otwarcia Muzeum zamieszczone są na stronie internetowej – ostatnie osoby zwiedzające Muzeum wpuszczane są do obiektu na pół godziny przed jego zamknięciem.

15. Dozwolone jest nagrywanie filmów oraz wykonywanie fotografii eksponatom  podczas zwiedzania Muzeum, w  celach niekomercyjnych, po wcześniejszym uzyskaniu  zgody od pracownika Muzeum.

16. Zakup biletu do Muzeum Geologicznego jest równoznaczny z akceptacją postanowień powyższego Regulaminu.Następna strona: Ekspozycja